Regulamin V Konkursu Wiedzy Leśnej

Regulamin
V KONKURSU WIEDZY LEŚNEJ O PUCHAR DZIEKANA
Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

§ 1. Postanowienia ogólne
1.Organizatorem Konkursu Wiedzy Leśnej, zwanego dalej Konkursem, jest Koło Naukowe Leśników UR w Krakowie.
2.Konkurs adresowany jest do uczniów techników leśnych Polski południowej, a jego celem jest propagowanie i zdobywanie wiedzy z zakresu nauk leśnych.
3.Konkurs odbywa się pod merytorycznym nadzorem Dziekana Wydziału Leśnego UR w Krakowie.

§ 2. Zakres i zasady przeprowadzania Konkursu
1.Konkurs będzie obejmował dwa etapy. W pierwszym etapie eliminacyjnym z każdego Technikum wyłonione zostaną 3 osoby, które przejdą do drugiego etapu finałowego.
2.Pierwszy etap przeprowadzony zostanie przez pracowników techników wydelegowanych przez Dyrektora szkoły przy konsultacji z odpowiedzialnym za konkurs członkiem Koła Naukowego Leśników w terminie 6 marca 2020. Etap I obejmował będzie 40 pytań testowych jednokrotnego wyboru z zakresu nauk leśnych:
-botaniki leśnej, dendrologii i ekologii,
-zoologii i łowiectwa,
-ochrony lasu, fitopatologii i entomologii leśnej,
-hodowli lasu, nasiennictwa i szkółkarstwa,
-dendrometrii i urządzania lasu,
-głównego i ubocznego użytkowania lasu, surowców leśnych,               
-Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP).                              
3. Drugi etap finałowy odbędzie się w dn. 2 kwietnia 2020 r. na Wydziale Leśnym UR w Krakowie, al. 29 listopada 46. Drugi etap składał się będzie z dwóch części:
a) Pierwsza część teoretyczna obejmowała będzie 60 pytań testowych jednokrotnego wyboru z zakresu wyszczególnionego w punkcie 2.
b) Druga część praktyczna będzie wymagała umiejętności z rozpoznawania na podstawie eksponatów lub fotografii:
- drzew i krzewów na podstawie arkuszy zielnikowych pędów nie ulistnionych, nasion, szyszek i owoców,
- gatunków kręgowców (fotografie) i owadów leśnych,
- grzybów patogenicznych i powodowanych przez nie chorób i uszkodzeń,
- gatunków drewna makroskopowo.

§ 3. Uczestnicy Konkursu
1.W Konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie Technikum Leśnego.
2.Zgłoszenie uczniów do Konkursu jest bezpłatne. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dojazdem i ewentualnym zakwaterowaniem uczestników oraz ich opiekunów. Podczas etapu finałowego organizatorzy zapewniają uczestnikom nieodpłatny posiłek.

§ 4. Komisja Konkursowa
1. Dziekan Wydziału Leśnego UR w Krakowie w porozumieniu z Zarządem Koła Naukowego Leśników powołuje na czas trwania Konkursu Komisję Konkursową zwaną dalej Komisją oraz Przewodniczącego Komisji.
2. W skład Komisji mogą wchodzić nauczyciele akademiccy, przewodniczący Koła Naukowego oraz inni członkowie zaproponowani przez Dziekana.
3. W sprawach nieuregulowanych przez regulamin decyduje Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
4. Zadaniem Komisji jest organizacja Konkursu i nadzór nad jego przebiegiem, a w szczególności:
przygotowanie testów i pytań konkursowych,
ustalenie zasad oceny prac i ocenianie prac,
ustalanie listy laureatów,
rozpowszechnianie informacji o Konkursie wśród uczniów techników leśnych.
5. Przewodniczący Komisji konsultuje decyzje w sprawie oceny prawidłowości rozwiązań zadań z pozostałymi członkami Komisji oraz odpowiada za wyłonienie zwycięzców.
6. Przed rozpoczęciem Konkursu Komisja ustala i przedkłada Dziekanowi harmonogram Konkursu oraz preliminarz wydatków, a po zakończeniu Konkursu dokonuje rozliczenia Konkursu.
7. Listę laureatów Konkursu zatwierdza Dziekan Wydziału Leśnego UR w Krakowie

§ 5. Nagrody
1.Nagrodą Główną Konkursu jest Puchar Dziekana Wydziału Leśnego UR w Krakowie. Zostanie on wręczony jednemu laureatowi, który uzyska najwyższą liczbę punktów w Konkursie.
2.Trzem laureatom Konkursu, którzy osiągną największe liczby punktów zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
3.Siedmiu uczestnikom, którzy zajmą miejsca 4-10 przyznane zostaną wyróżnienia i nagrody książkowe.

§ 6. Postanowienia końcowe
1.Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk oraz informacji
o uczestnikach Konkursu.
2.Termin zgłoszeń Szkoły do udziału w konkursie – do dnia 7 lutego 2020 r. na adres mailowy: knl.ur.krakow@gmail.com
3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.