Osiągnięcia KNL

Na przestrzeni ponad 40 lat Koło Naukowe Leśników tworzyło prawie 20 sekcji tematycznych, które w zależności od aktywności opiekunów i zainteresowania studentów istniały krócej bądź dłużej. Do najstarszych i najtrwalszych należą: Sekcja Łowiecka, Entomologiczna oraz Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody . Poza wymienionymi, duże sukcesy mają do odnotowania Sekcje: Ornitologiczna, Ekonomiki Leśnictwa i Marketingu oraz nie działające obecnie Sekcje: Meteorologii i Klimatologii Leśnej, Użytkowania Lasu i Maszynoznawstwa Leśnego. Do najbardziej zasłużonych i wieloletnich opiekunów Sekcji należą: dr hab. Andrzej Tomek, prof. UR, prof. dr hab. Jerzy Starzyk, prof. dr hab. Grzegorz Jamrozy, prof. dr hab. Edward Feliksik, dr inż. Jan Bodziarczyk, dr Maria Kubiak, dr inż. Marcin Piszczek oraz nieżyjący już dr inż. Zdzisław Czernik. Należy w tym miejscu podkreślić, że osobiste zaangażowanie i talenty pedagogiczne opiekunów wywierają największy wpływ na funkcjonowanie Sekcji i całego Koła, a ich całkowicie społeczna praca zasługuje na najwyższe uznanie.

Do najważniejszych form aktywności Koła Naukowego Leśników należą organizowane przez Sekcje obozy naukowe, które oprócz ważnych celów badawczych i poznawczych, pełnią również istotne funkcje dydaktyczne i wychowawcze, służą integracji i sprzyjają lepszemu wzajemnemu poznaniu.

W okresie przeszło 40. letniej działalności zorganizowano ponad 150 obozów i wypraw naukowych, głównie na terenie parków narodowych Polski południowej, ale także w tak odległych miejscach, jak Wschodnia Afryka Równikowa, Środkowa Syberia czy stepy Mongolii. Plonem tych obozów było między innymi przygotowanie blisko 200 referatów prezentowanych na ponad 50 uczelnianych, ogólnopolskich i zagranicznych sesjach Kół Naukowych. Wyniki wielu prac opublikowano w czasopismach naukowych lub innych wydawnictwach, a także wykorzystano w praktyce, zwłaszcza w projektach i planach ochrony parków narodowych i rezerwatów.

Sekcja Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody współdziałała przy wyznaczaniu granic Gorczańskiego Parku Narodowego, wykonała wiele ekspertyz przyrodniczych, między innymi zabytkowych parków w Książu Wielkim, Zwierzyńcu i Łopusznej. Od ponad 20 lat ściśle współpracuje z Instytutem Botaniki PAN, w badaniach nad sukcesją na łąkach pienińskich oraz uczestniczy w monitorowaniu populacji rzadkich, zagrożonych wyginięciem gatunków roślin. W ostatnim czasie nawiązała owocną współpracę z Instytutem Ochrony Przyrody PAN w zakresie inwentaryzacji i monitoringu przyrodniczych siedlisk Natura 2000.

Członkowie Sekcji Łowieckiej i Ornitologicznej mają swój udział w badaniach nad rozmieszczeniem ssaków i ptaków w Polsce, współpracując z Zakładem Zoologii Systematycznej PAN w Krakowie oraz Stacją Ornitologiczną w Górkach Wschodnich. Wyniki prac tych Sekcji zostały również wykorzystane przy sporządzaniu faunistycznych części Planów Ochrony Roztoczańskiego i Magurskiego Parku Narodowego.

Kompleksową ocenę stopnia udostępnienia i stanu bazy turystycznej w tych Parkach wykonała Sekcja Ekonomiki Leśnictwa i Marketingu.

Sekcja Entomologiczna aktywnie współpracowała z Gorczańskim Parkiem Narodowym przy monitorowaniu i łagodzeniu skutków gradacji zasnui wysokogórskiej (Cephalcia alpina Klug) w borach świerkowych.

Sekcja Geomatyki zajęła się wykorzystaniem nawigacji satelitarnej do kartowania roślinności miasta Krakowa oraz inwentaryzacji szkód powodowanych przez szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella Deschka et Dimic).

Działający przy Sekcji Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Hagard", uświetnia wszystkie uroczystości na Wydziale Leśnym i Uniwersytecie Rolniczym, a także prezentuje swoje umiejętności na różnych ogólnopolskich i regionalnych konkursach i festiwalach muzyki myśliwskiej.

Koło Naukowe Leśników jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Studentów Leśnictwa IFSA (International Forestry Students Association). W ramach tej współpracy organizowane są praktyki zawodowe, sympozja i zawody studentów leśnictwa, na których nasi przedstawiciele zajmowali czołowe lokaty.

Przedstawiony pokrótce przegląd działalności Koła Naukowego Leśników pokazuje jak ważną i potrzebną rolę odgrywa ono w strukturach dydaktycznych i naukowo-badawczych Wydziału Leśnego w Krakowie.

 

Wśród najważniejszych celów pracy KNL było i jest rozbudzanie zainteresowania naukami leśnymi oraz kształtowanie etosu zawodu leśnika dla dobra polskich lasów. Trzecie już pokolenie leśników zdobywających edukację na Wydziale Leśnym w Krakowie świadczy, że cel ten został chyba osiągnięty.