Historia

W roku akademickim 1946/47 r. uruchomiono na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) studia leśne na Wydziale Rolniczym (nazwanym wtedy Wydziałem Rolniczo-Leśnym), z którego w 1949 r. wyodrębnił się Wydział Leśny. Kadrę tego pierwszego w Krakowie Wydziału Leśnego, tworzyli głównie przesiedleni pracownicy Wydziału Lasowego Politechniki Lwowskiej. W tym też czasie powstało Koło Leśników Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego współtwórcą i wieloletnim przewodniczącym był śp. Stanisław Bałut, późniejszy profesor i kierownik Katedry Nasiennictwa, Szkółkarstwa i Selekcji Drzew Leśnych na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie.

Koło Leśników UJ prowadziło przede wszystkim ożywioną działalność na polu organizacji życia studenckiego, szczególnie ważną w trudnych, powojennych warunkach. Z własnej inicjatywy zdobywali środki materialne (np. z handlu choinkami), które przeznaczali na doraźną pomoc materialną dla studentów, organizację ćwiczeń terenowych i wycieczek dyplomowych oraz na działalność wydawniczą. Dzięki staraniom Koła opublikowano bardzo potrzebne wtedy skrypty z "Botaniki leśnej", "Fitopatologii" i "Entomologii leśnej". Członkami Koła Leśników byli wówczas praktycznie wszyscy studenci Wydziału, którzy z inicjatywy Koła, jako wyróżnik posiadali własną odznakę i czapkę akademicką. Barwnym elementem życia studenckiego w tym czasie były organizowane corocznie i znane w Krakowie "Bale Leśnika". Niestety, inspirowane względami politycznymi decyzje, doprowadziły do ostatecznej likwidacji Wydziału Leśnego w 1954 r. i tym samym zamknęły chlubną, chociaż bardzo krótką kartę historii Koła Leśników Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dzięki wielu staraniom profesorów byłego Wydziału, w 1963 r. udało się reaktywować studia leśne w ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie. Na odrodzonym Wydziale Leśnym działało początkowo Studenckie Koło Ligi Ochrony Przyrody, które w maju 1965 r. przekształciło się w Koło Naukowe Leśników (KNL). Wielkie zasługi przy jego powstaniu położył pierwszy opiekun Koła doktor Zdzisław Bednarz wspomagany radą i pomocą przez śp. Profesorów, Karola Ermicha i Stefana Myczkowskiego. W późniejszym okresie, działalność Koła aktywnie wspierał wieloletni Dziekan Wydziału śp. Profesor Bolesław Rutkowski, a swoim czasem, wiedzą i doświadczeniem niezawodnie służył śp. Profesor Jerzy Fabijanowski. W latach 90. ubiegłego wieku funkcję opiekuna KNL przejął od doktora Bednarza prof. dr hab. Grzegorz Jamrozy, a obecnie opiekę sprawuje dr inż. Wojciech Różanski

Dewizą działalności Koła Naukowego Leśników była zawsze otwartość i unikanie nadmiernego formalizmu, tak by maksymalnie wykorzystać pasje naukowe i talenty studentów oraz zaangażowanie nauczycieli akademickich, chcących wspólnie poświęcić czas na rozwój zainteresowań w studenckim ruchu naukowym. Z tych powodów nigdy nie prowadzono dokładnej ewidencji studentów, nie wydawano legitymacji, a członkiem Koła mógł czuć się każdy student naszej Uczelni, jeżeli tylko chciał uczestniczyć w obozach i wyjazdach naukowych, prelekcjach i szkoleniach, opracowywać wyniki badań i przygotowywać referaty na sesje i konferencje naukowe oraz brać udział we wszelkich innych formach aktywności organizowanej przez poszczególne sekcje tematyczne Koła. Trudno zatem podać precyzyjną liczbę ale bez ryzyka popełnienia większego błędu można przyjąć, że w ciągu przeszło 50 lat (łącznie z okresem Koła Leśników UJ) w aktywną działalność Koła Naukowego Leśników było włączonych blisko 2000 studentów, w tym wielu obecnych nauczycieli akademickich Wydziału Leśnego.